POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów-Grabina, KRS 0000341683, NIP 5361097644, REGON 012144675, wysokość kapitału zakładowego: 1 538 186,10 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 22 112 09 55 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
(1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
(2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
(1) przetwarzane zgodnie z prawem;
(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt.
2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
przetwarzania danych
Okres przechowywania danych i dobrowolność podania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów (w tym: rejestracja konta Klienta, obsługa zamówienia, wymiana korespondencji związanej z zamówieniem, obsługa reklamacji i zwrotów, weryfikacja Klienta w celu przydzielenia mu limitu kredytowego) Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez 
okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w inny
sposób zawartej Umowy
Sprzedaży lub umowy o 
świadczenie Usługi Elektronicznej.
Podanie danych jest dobrowolne,
lecz odmowa ich podania
uniemożliwia zawarcie umowy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na dbaniu o 
interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Sklepu
Internetowego oraz dążeniu
do sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez 
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez 
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w 
stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży
dwa lata).Administrator nie może
przetwarzać danych w celu
marketingu bezpośredniego w 
przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez 
osobę, której dane dotyczą.
Podanie danych jest dobrowolne,
lecz odmowa ich podania
uniemożliwi otrzymywanie
informacji handlowych drogą
elektroniczną.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO
(zgoda) – osoba, której dane
dotyczą, wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach
marketingowych przez 
Administratora
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody przez 
osobę, której dane dotyczą na 
dalsze przetwarzanie jej danych w 
tym celu.
Podanie danych jest dobrowolne,
lecz odmowa ich podania
uniemożliwi otrzymywanie
informacji handlowych drogą
elektroniczną.
Wyrażenie przez Klienta
opinii o zawartej Umowie
Sprzedaży
Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO –
osoba, której dane dotyczą,
wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu wyrażenia
opinii
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody przez 
osobę, której dane dotyczą na 
dalsze przetwarzanie jej danych w 
tym celu.
Podanie danych jest dobrowolne,
lecz odmowa ich podania
uniemożliwi wyrażenie przez 
Klienta opinii o zawartej Umowie
Sprzedaży
Prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw.
z art. 74 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 395) – przetwarzanie
jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na 
Administratorze
Dane są przechowywane przez 
okres wymagany przepisami prawa
nakazującymi
Administratorowi przechowywanie
ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc
od początku roku następującego
po roku obrotowym, którego dane
dotyczą).
Podanie danych jest wymogiem
ustawowym.
Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora
(w tym: prowadzenie
windykacji)
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na ustaleniu,dochodzeniu lub obronie
roszczeń, jakie może
podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora
Dane są przechowywane przez 
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez 
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń
wobec Administratora wynosi
sześć lat).
Podanie danych jest wymogiem
ustawowym, a konsekwencją
niepodania danych będzie brak
możliwości dochodzenia/obrony
roszczeń
Korzystanie ze strony
Sklepu Internetowego i 
zapewnienie jej
prawidłowego działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na 
prowadzeniu i utrzymaniu
strony Sklepu Internetowego
Dane są przechowywane przez 
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez 
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w 
stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży
dwa lata).
Podanie danych jest dobrowolne.
Prowadzenie statystyk i 
analiza ruchu w Sklepie
Internetowym
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na 
prowadzeniu statystyk i 
analizie ruchu w Sklepie
Internetowym celem poprawy
funkcjonowania Sklepu
Internetowego i zwiększenia
sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez 
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez 
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w 
stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dla lata).
Podanie danych jest dobrowolne.
Wysyłka newslettera (więcej
w Regulaminie Usługi
Newsletter
Art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na 
prowadzeniu marketingu
bezpośredniego produktów i 
usług własnych (m. in.
informacje dotyczące
produktów, oferty, w tym akcji
promocyjnych, a także
wydarzeń związanych z 
promocją produktów
oferowanych przez Grodno
S.A.), a także zabezpieczeniu
ewentualnych roszczeń.
Klient może wycofać zgodę na 
otrzymywanie Newslettera w 
dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed
jej wycofaniem. Dane są
przechowywane do czasu
wycofania zgody na otrzymywanie
Newslettera (tj. do czasu wycofania
zgody na otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną),
a po tym okresie, przez czas
niezbędny do zabezpieczenia lub
dochodzenia ewentualnych
roszczeń, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Grodno
S.A. jako administratora.
Podanie danych jest dobrowolne,
lecz odmowa ich podania
uniemożliwi otrzymywanie
informacji handlowych drogą
elektroniczną.
Prowadzenie formularza
kontaktowego
Art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających udzieleniu
odpowiedzi na pytania
przesłane za pomocą
formularza kontaktowego
oraz prowadzeniu marketingu
bezpośredniego produktów i 
usług własnych (m. in.
informacje dotyczące
produktów, oferty, w tym akcji
promocyjnych, a także
wydarzeń związanych z 
promocją produktów
oferowanych przez Grodno
S.A.), a także zabezpieczeniu
ewentualnych roszczeń.
Przy czym, cel marketingowy
realizujemy wówczas, jeżeli w wiadomości do nas Klient
poprosił o przesłanie
informacji dotyczących
naszych produktów i usług
własnych.
W przypadku, gdy Klient
wyraził zgodę na 
otrzymywanie na podany
adres e-mail informacji
handlowych w postaci
komunikacji marketingowej
dotyczącej produktów i usług
własnych
(m. in. informacje dotyczące
produktów, oferty, w tym akcji
promocyjnych, a także
wydarzeń związanych z 
promocją produktów
oferowanych przez Grodno
S.A.) dane osobowe Klienta
będą przetwarzane w celu
wysyłki tej informacji, na 
podstawie zgody wymaganej
przepisami ustawy o 
świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
 Dane są przechowywane do czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania
przesłane za pomocą formularza
kontaktowego lub zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich
przetwarzania lub do czasu
wycofania zgody na otrzymywanie
informacji handlowych drogą
elektroniczną, lub do czasu
przedawnienia roszczeń
wynikającego z przepisu prawa.
Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz odmowa ich
podania uniemożliwi uzyskanie
odpowiedzi na pytania przesłane
za pomocą formularza
kontaktowego lub otrzymanie
informacji handlowych drogą
elektroniczną.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. Korzystamy także z usług Freshmail by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies Freshmail można zapoznać się tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/.
• dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: o Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/
(dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
• inne podmioty i organy uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego

4.4. Należy również wskazać, że w przypadku, gdy Klient stara się o przyznanie limitu kredytowego, Administrator dokonuje weryfikacji Klienta w celu przydzielenia mu limitu kredytowego. W trakcie tej weryfikacji Administrator korzysta z usług biur informacji gospodarczej informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach (BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00- 844 Warszawa), w celu pozyskania informacji niezbędnych do ustalenia wiarygodności finansowej Klienta (np. historia płatności i opóźnień, wartość zobowiązania itp.).

4.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
6.7. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.